...

otdalennye moduli upravlenija gazovym kotlom

...